ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του Σωματείου με την επωνυμία :
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», με διακριτικό τίτλο «Judicium rectum», (ευθυδικία, δίκαιη κρίση), και έδρα τον Δήμο Αθηναίων, του νομού Αττικής. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

 1. Στόχος του Σωματείου είναι η έρευνα, η μελέτη, η εξέταση και η ανάδειξη θεμάτων και προβλημάτων απτόμενων της νομοθεσίας, της θεωρίας και της πρακτικής του Ποινικού δικαίου, (και όλων των ειδικότερων κλάδων αυτού), και της απονομής της Δικαιοσύνης, με τελικό σκοπό την αναβάθμιση της ποινικής Δικαιοσύνης και της ποινικής Δικηγορίας.
 2. Απαγορεύεται η εμπλοκή ή η ανάμειξη του Σωματείου σε ζητήματα και εκδηλώσεις ενεργού πολιτικής, θρησκευτικής ή άλλης συναφούς υφής.

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

 1. με την οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων.
 2. με την ενεργό συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις του υπό στοιχείου α.
 3. με την έκδοση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών και βιβλίων, (έντυπης ή/και ηλεκτρονικής μορφής), και με την εν γένει έκδοση κάθε είδους ενημερωτικού και επιμορφωτικού υλικού.
 4. με τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και σχετικών δημοσιευμάτων.
 5. με την πραγματοποίηση παραστάσεων σε φορείς, Αρχές, οργανώσεις και πρόσωπα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου.
 6. με την προκήρυξη βραβείων και επαίνων για νέους νομικούς, οι οποίοι ασχολούνται, επιστημονικά ή/και επαγγελματικά, με αντικείμενα απτόμενα των σκοπών του Σωματείου.
 7. με την έκδοση ανακοινώσεων σχετικά με τα εκάστοτε τρέχοντα ζητήματα ή τα πάγια προβλήματα της ποινικής νομοθεσίας, της ποινικής Δικαιοσύνης ή της ποινικής Δικηγορίας.
 8. με τη συνεργασία με συγγενείς/συναφείς επιστημονικούς, επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, (ενώσεις, σωματεία), που δραστηριοποιούνται στον, ευρύτερο, χώρο του Ποινικού Δικαίου.

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο, (ανεξαρτήτως φύλου), που επιθυμεί να συμβάλλει στην πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου και διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα και λευκό ποινικό μητρώο, ενώ παράλληλα δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων ή της αδείας άσκησης επαγγέλματος.
 2. Η εγγραφή γίνεται με υποβολή έγγραφης, (και με ηλεκτρονικό τρόπο), αίτησης του ενδιαφερομένου, (μετά από πρόταση ενός ήδη μέλους), προς το ΔΣ, το οποίο θα επιλαμβάνεται σχετικά στην πρώτη μετά την υποβολή συνεδρίασή του.
 3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το ΔΣ οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους στους οποίους στήριξε την απορριπτική του απόφαση.
 4. Η απορριπτική απόφαση είναι εκκλητή, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μελών, στην οποία μπορεί να προσφύγει ο αιτών.
 5. Ως μέλη του Σωματείου μπορεί να εγγραφούν :
  1. ασκούμενοι Δικηγόροι.
  2. Δικηγόροι.
  3. Δικαστές και Εισαγγελείς.
  4. θεωρητικοί του Ποινικού Δικαίου, (και των συναφών κλάδων αυτού).
 6. Η ιδιότητα του μέλους δεν κληρονομείται ούτε μεταβιβάζεται.
 7. Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή στην ποινική Δικαιοσύνη και την ποινική Δικηγορία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
 8. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν, (εγγράφως ή/και προφορικώς), απόψεις και κρίσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 9. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στο μητρώο μελών του Σωματείου.

Άρθρο 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Κάθε μέλος του Σωματείου, υποχρεούται να καταβάλει για την εγγραφή του εφ’ άπαξ δέκα -10- ευρώ.
 2. Επίσης, υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του η οποία ανέρχεται σε τριάντα 30- ευρώ.
 3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του, είναι δυνατή η αύξηση τόσο του δικαιώματος εγγραφής όσο και της ετήσιας συνδρομής. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθιερωθεί μειωμένη συνδρομή για ορισμένες κατηγορίες μελών, όπως φοιτητές, ασκούμενους κλπ.
 4. Κάθε μέλος δικαιούται και υποχρεούται να παρίσταται και να συμμετέχει ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εν γένει εκδηλώσεις του Σωματείου.
 5. Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε και ελεύθερα να αποχωρήσουν από το Σωματείο, μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση, την οποία απευθύνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις τους.
 7. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τα δικαιούμενα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέλη, εφ’ όσον έχουν εγγραφεί ως τέτοια τρεις τουλάχιστον μήνες προ της εκλογής.
 8. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του, τηρώντας τον νόμο, το παρόν Καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό, ως και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Τα μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά, ευγένεια και αλληλεγγύη.
 10. Μέλος του Σωματείου μπορεί να διαγραφεί και να παύσει να φέρει την ιδιότητα αυτή :
  1. αν καθυστερήσει τη συνδρομή του επί διετία.
  2. αν επιδεικνύει συμπεριφορά ή προβαίνει σε ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις, που αντίκεινται με τους σκοπούς του Σωματείου ή με ανάλογες ενέργειες του εκθέτει το Σωματείο στην επιστημονική κοινότητα.
  3. αν απέχει αδικαιολόγητα πέραν του έτους από τις εργασίες και τις εκδηλώσεις του Σωματείου.
  4. αν συντρέχει έτερος σπουδαίος λόγος, (ενδεικτικά : διαγραφή του από Σωματείο συναφών σκοπών, αμετάκλητη καταδίκη για τέλεση ατιμωτικού ποινικού αδικήματος, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, επιβολή τριών τουλάχιστον πειθαρχικών ποινών σε περίοδο μιας τριετίας, κλπ.).
  5. για τη διαγραφή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η περί διαγραφής απόφαση είναι εκκλητή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μελών, στην οποία μπορεί να προσφύγει ο ενδιαφερόμενος εντός ενός μηνός από την επίδοση σ΄ αυτόν της σχετικής απόφασης.
  6. μέλη του Σωματείου που αποχώρησαν, μπορούν να επανεγγραφούν με τους όρους εγγραφής νέου μέλους.

Άρθρο 6ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ως πόροι του Σωματείου καθορίζονται :

 1. τα δικαιώματα εκ της εγγραφής των μελών.
 2. τα δικαιώματα των ετήσιων συνδρομών των μελών του.
 3. τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών επιβαλλόμενες από το Δ.Σ.
 4. κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, (όπως ενδεικτικά από χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, εράνους, επιχορηγήσεις, κλπ.).

Άρθρο 7ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τη διοίκηση και τη διαχείριση του Σωματείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.
 2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται εκ των μελών του Σωματείου, τα οποία εκλέγουν πριν από την έναρξη των εργασιών της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη ΓΣ. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη ΓΣ και από αντιπρόσωπό τους, (μέλος του Σωματείου), που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου. Ουδείς μπορεί να αντιπροσωπεύσει πέραν του ενός μέλους.
 3. Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά μεν μια -1- φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Τη σύγκληση της ΓΣ μπορεί να ζητήσουν και τα, (ταμειακώς εν τάξει), τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου -1/5- των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση για τη σύγκληση απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα -1- μήνα. Σε περίπτωση αδρανείας ή άρνησης σύγκλησης της, αποφασίζει το αρμόδιο Δικαστήριο.
 5. Τα τακτικά μέλη καλούνται στη ΓΣ με οποιοδήποτε πρόσφορο, τουλάχιστον ένα -1- μήνα ενωρίτερα. Kατά πάσα περίπτωση η σχετική πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται στο γραφείο του Σωματείου και να αναρτάται στο διαδίκτυο.
 6. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου σύγκλησης της.
 7. Στη ΓΣ συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο -1/5- τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, δύο -2- μήνες πριν από τη συζήτηση.
 8. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα, ανεξαιρέτως, τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται λήψη απόφασης επί θέματος που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.
 9. Η Γενική Συνέλευση :
  1. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου,
  2. αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ΄ αυτήν,
  3. έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου,
  4. εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Πλέον των ως άνω γενικών αρμοδιοτήτων η ΓΣ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα :
  1. έγκρισης του Προϋπολογισμού, του Ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.
  2. απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  3. τροποποίησης του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
  4. λήψης απόφασης περί διάλυσης του Σωματείου.
  5. λήψης τελεσίδικης απόφασης περί διαγραφής μέλους του Σωματείου ή εγγραφής αυτού, (σε περίπτωση διαγραφής του από το ΔΣ ή σε περίπτωση κατά την οποία το Δ.Σ. απορρίψει αίτηση εγγραφής του).
  6. έγκρισης εσωτερικών Κανονισμών.
 11. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίσταται σ’ αυτήν το ένα τρίτο -1/3- τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών. Μη επιτευχθείσης απαρτίας στην πρώτη Συνέλευση, καλείται δεύτερη, με τα αυτά θέματα, την αυτή ημέρα της ερχομένης εβδομάδας στον αυτό τόπο και την αυτή ώρα. Η δεύτερη Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.
 12. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων, (οικονομικά τακτοποιημένων), και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός εάν με διάταξη Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή του εσωτερικού Κανονισμού ορίζεται διαφορετικά.
 13. Τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΓΣ και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου για φύλαξη.
 14. Ανά τετραετία η τακτική ΓΣ αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
 15. Προ των αρχαιρεσιών η ΓΣ εκλέγει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Στη συνέχεια ο Γραμματέας αναγιγνώσκει τον πίνακα υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, που καταρτίσθηκε από το Δ.Σ. Κατά του καταλόγου αυτού επιτρέπεται η διατύπωση ενστάσεων, επί των οποίων αποφασίζει αμέσως η ΓΣ.
 16. Κατόπιν διεξάγεται ψηφοφορία για την εκλογή πέντε -5- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιούνται ψήφου και είναι εκλόγιμα κατά τις αρχαιρεσίες τα μέλη του Σωματείου εφ’ όσον υποβάλλουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο την υποψηφιότητά τους προ δέκα -10- ημερών, (προ της ημερομηνίας σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης).
 17. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται διά ψηφοδελτίων. Επί του ψηφοδελτίου ο εκλογέας μπορεί να σταυροδοτήσει, (σημειώσει προ των ονομάτων), μέχρι πέντε -5- σταυρούς προτιμήσεως. Το ψηφοδέλτιο τίθεται από τον εκλογέα εντός φακέλου που φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και παραδίδεται σ΄ αυτόν από την Εφορευτική Επιτροπή.
 18. Οι αποφάσεις της ΓΣ των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Η δια βοής ψηφοφορία απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση.
 19. Ως επιτυχόντες θεωρούνται εκ των υποψηφίων Συμβούλων οι πέντε -5- πρώτοι πλειοψηφίσαντες. Οι επόμενοι τρεις -3- επιλαχόντες ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται σε αναπλήρωση των τακτικών μελών σε περίπτωση κένωσης, (για οποιονδήποτε λόγο), της θέσης αυτών. Μετά το πέρας της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το Πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους.

Άρθρο 9ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο.
 2. Το ΔΣ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, με τετραετή θητεία.
 3. Το ΔΣ εντός 15 ημερών από τις αρχαιρεσίες συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος μέλους του και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
 4. Το ΔΣ διαχειρίζεται τα εν γένει συμφέροντα του Σωματείου, προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο, επιτηρεί τα της λειτουργίας των γραφείων και του προσωπικού του, συντάσσει τον Προϋπολογισμό και τον Ισολογισμό και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, τις αποφάσεις της οποία υλοποιεί, και εν γένει έχει αρμοδιότητα εφ’ οιουδήποτε θέματος, που δεν έχει ανατεθεί ρητά σε έτερο όργανο του Σωματείου.
 5. Το ΔΣ ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
 6. Το ΔΣ διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
 7. Το ΔΣ Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
 8. Το ΔΣ αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 9. Το ΔΣ διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο.
 10. Το ΔΣ μπορεί να ιδρύει παραρτήματα του Σωματείου σε πρωτεύουσες Νομών, τα οποία θα διοικούνται από τριμελείς Επιτροπές που θα εκλέγονται από την ετήσια ΓΣ.
 11. Το ΔΣ συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τρία -3- τουλάχιστον μέλη αυτού, (τα οποία υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Συμβούλιο εντός δέκα πέντε -15- ημερών από της υποβολής της αίτησης, αν δε αυτός αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα σύγκλησης του ΔΣ έχει είτε ο Αντιπρόεδρος είτε οι αιτούντες.
 12. Η πρόσκληση των μελών του ΔΣ σε συνεδρίαση γίνεται με μέριμνα του Γραμματέα του Δ.Σ., με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, το αργότερο την προτεραία της συνεδρίασης.
 13. Το ΔΣ συνεδριάζει σε απαρτία παρουσία τριών -3- τουλάχιστον εκ των μελών του. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση συζήτησης θέματος αφορώντος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση.
 14. Αν μέλος του ΔΣ απουσιάζει αδικαιολόγητα για έξι -6- συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του, με απόφαση του ΔΣ, αφού προηγουμένως ο απουσιάσας κληθεί να αναφέρει τους λόγους απουσίας του.
 15. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, κήρυξης έκπτωτου του Προέδρου, το ΔΣ συνερχόμενο ειδικά εντός δέκα πέντε -15- ημερών, εκλέγει μεταξύ των άλλων μελών του νέο Πρόεδρο. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης, κήρυξης έκπτωτου ενός εκ των υπολοίπων μελών του.
 16. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης επικυρώνονται τα πρακτικά και μετά την επικύρωσή τους υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα.
 17. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ.
 18. Μέλη του ΔΣ που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, (ή ανάλογης δημόσιας υφής θέση), θεωρούνται παραιτηθέντα.
 19. Τα μέλη του ΔΣ δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αυτό έναντι ανταλλάγματος, αμοιβής ή - οιασδήποτε μορφής-κέρδους.

Άρθρο 10ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο, ενώπιον πάσης Αρχής και παντός Δικαστηρίου και σε όλες του τις σχέσεις, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει αυτών, και επιλαμβάνεται της, εν γένει, εύρυθμης λειτουργίας του ΔΣ, (ενδεικτικά επιμελείται της ακριβούς εφαρμογής του Καταστατικού και του συνταχθησομένου Εσωτερικού Κανονισμού και της υλοποίησης των σκοπών του Σωματείου και των αποφάσεων της ΓΣ).
 2. Ο Πρόεδρος υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, μετά δε του Ταμία τα χρηματικά εντάλματα και τις επιταγές.
 3. Παρακολουθεί τα οικονομικά του Σωματείου και κινεί από κοινού με τον Ταμία τους λογαριασμούς του Σωματείου.
 4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ.
 5. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
 6. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
 7. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
 8. Τον Πρόεδρο απόντα ή οπωσδήποτε κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 11ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
 2. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
 3. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ.
 4. Τηρεί τη σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
 5. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
 6. Φυλάσσει τα πρακτικά της ΓΣ, του ΔΣ, της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 7. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση όλων των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.
 8. Το Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει το μέλος-Σύμβουλος του ΔΣ ή όποιο άλλο πρόσωπο, (μέλος του ΔΣ), αποφασίσει το ΔΣ.

Άρθρο 12ο

ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 1. Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των έκτακτων εισφορών και όλων εν γένει των προς το Σωματείο οφειλών επί τη βάσει σχετικών διπλοτύπων αποδείξεων, εκτελεί με έγγραφη εντολή είτε του Προέδρου είτε του Γεν. Γραμματέα κάθε πληρωμή που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια, συνοπτική, έκθεση περί της κατάστασης του Ταμείου, (συνοδευόμενη με τα σχετικά παραστατικά).
 3. Συντάσσει μετά του Γενικού Γραμματέα τον προϋπολογισμό και ισολογισμό, τηρεί τα βιβλία ταμείου και τα λοιπά οικονομικά βιβλία του Σωματείου.
 4. Προβαίνει στις αναγκαίες καταβολές για την κάλυψη οφειλών του Σωματείου.
 5. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το μέλος-Σύμβουλος του ΔΣ ή όποιο άλλο πρόσωπο, (μέλος του ΔΣ), αποφασίσει το ΔΣ.

Άρθρο 13ο

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Με απόφαση του ΔΣ μπορούν να ανατεθούν στον Σύμβουλο-μέλος του ΔΣ ειδικά καθήκοντα.

Άρθρο 14ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το ΔΣ και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από τη ΓΣ των μελών. Στην πειθαρχική διαδικασία εφαρμόζονται αναλογικά οι εκάστοτε ρυθμίσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
 2. Οι προβλεπόμενες ποινές είναι :
  1. η επίπληξη.
  2. η προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
  3. η οριστική διαγραφή από το Σωματείο.
 3. Μέλος του ΔΣ εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται :
  1. συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.
  2. έχει έχθρα, αντιδικία, αντιπαλότητα ή ιδιαίτερη φιλία.
  3. έχει ζητηθεί η αποχή του ή η εξαίρεση του και έχει συναινέσει το ΔΣ.
  4. σε κάθε άλλη ανάλογη περίπτωση.
 4. Κατά της απόφασης του ΔΣ για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο -2- μηνών, προσφυγή ενώπιον της ΓΣ.
 5. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 15ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου, συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
 2. Κατ’ έτος, συντάσσεται από το ΔΣ και υποβάλλεται προς έγκριση στην τακτική ΓΣ ο Ισολογισμός του Σωματείου, στον οποίο εμφαίνονται λεπτομερώς τα έξοδα και οι δαπάνες.

Άρθρο 16ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Από τους πόρους του Σωματείου κρατείται στο Ταμείο του χρηματικό ποσό μέχρι χίλια -1.000- ευρώ- και το υπόλοιπο κατατίθεται σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου, ο οποίος τηρείται στο όνομα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
 2. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ.
 3. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του ΔΣ με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη, μέχρι του ποσού των χιλίων -1.000- ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

Άρθρο 17ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη ΓΣ των μελών μαζί με το ΔΣ και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.
 2. Η ΕΕ ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που τη θέτει υπόψη της ΓΣ των μελών, το αργότερο δύο -2- μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.
 3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε.
 4. Η ΕΕ σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητά τη σύγκληση της ΓΣ, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το ΔΣ στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει ΓΣ εντός είκοσι -20- ημερών.

Άρθρο 18ο

ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι :

 1. Υποχρεωτικά :
  1. Βιβλίο Μητρώου μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών του Σωματείου.
  2. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μελών.
  4. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
 2. Προαιρετικά :
  1. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
  2. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
  3. Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γενική Συνέλευση.
  4. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
  5. Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.
  6. το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 19ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 1. Το ΔΣ μπορεί να προβεί σε σύνταξη εσωτερικού Κανονισμού, που θα εγκριθεί από τη ΓΣ, για να ρυθμίζει λεπτομερέστερα τα της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου.
 2. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον λήφθηκαν μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 20ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΣΗΜΑ

 1. Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στο μέσον το έτος ίδρυσης του Σωματείου, τον τίτλο του και την έδρα αυτού και περιφερειακά την επωνυμία του.
 2. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το ΔΣ να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τις τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 21ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ

Το Σωματείο δικαιούται να μετέχει σε ευρύτερες επιστημονικές ενώσεις, (ημεδαπές ή αλλοδαπές), Σωματείων συναφών στόχων. Σχετικά αποφασίζει τόσο το ΔΣ ή/και η ΓΣ των μελών.

Άρθρο 22ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της ΓΣ με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 23ο

Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύεται υπό της ΓΣ Συνελεύσεως, τηρουμένων και των σχετικών διατάξεων περί σωματείων.

Άρθρο 24ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Το Σωματείο διαλύεται στις υπό του Νόμου οριζόμενες περιπτώσεις. Για λήψη αποφάσεως αρκεί η συνήθης απαρτία και πλειοψηφία.
 2. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του διατίθεται στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 25ο

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 24 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του και τελικά εγκρίθηκε από τα κατωτέρω ιδρυτικά μέλη.